کنگره جراحان مغز، اعصاب و ستون فقرات

کنگره بین المللی و میان دوره ای جراحان مغز و اعصاب و ستون فقرات ایران
کنگره بین المللی و میان دوره ای جراحان مغز و اعصاب و ستون فقرات ایران-غرفه ۱۸-شرکت مداوا گستر پاسارگاد